Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Patron ca, s.r.o.  IČ: 271 13 078 so sídlom na adrese: Jakubská 347/2 Staré Město 110 00 Praha 1, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), aby spracovávala nad rámec údajov, ktoré spoločnosť musí spracovávať na základe právnych predpisov, tieto osobné údaje:
 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • e-mail,
 • telefónne číslo.
 1. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail sú nevyhnutné na účely jeho registrácie a obchodnej komunikácie s klientom. Tieto údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať 2 roky od ukončenia registrácie.  V prípade prihlásenia na odber bulletinu sa bude e-mailová adresa používať aj na rozosielanie bulletinu.
 2. So spracúvaním uvedeným vyššie udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to napríklad poslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti
  Patron ca, Jakubská 347/2, 110 00 Praha 1, e-mail: info@alavis.cz.
 3. Osobné údaje (a to nielen uvedené vyššie, ale aj ďalšie, kde je povinnosť spracúvania daná zákonom) spracúva Prevádzkovateľ, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo sprostredkovatelia:
 • poskytovateľ dátového úložiska, poskytovatelia údržby IT systémov a webových stránok,
 • spoločnosti zaisťujúce vedenie účtovníctva, mzdovú agendu,
 • spoločnosti zaisťujúce daňové poradenstvo, 
 • spoločnosti zasielateľské, prepravné.
 • E-mailová adresa sa odovzdáva spoločnosti Heureka.

 

5. Vezmite, prosím, na vedomie, že máte právo:

Právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo, ak o to požiada, získať od Prevádzkovateľa informáciu, či sú jej osobné údaje predmetom spracúvania.

Právo na opravu a doplnenie – dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. Zároveň má právo, s ohľadom na účel spracúvania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie – predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť Prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje, ak je splnená aspoň jedna podmienka:

 •   osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromažďovali alebo inak spracúvali,
 •   dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracúvanie,
 •   dotknutá osoba vznesie námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie,
 •   osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 •   osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi, a to prostredníctvom pôvodného Prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania – dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na čas potrebný na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť,
 • spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu a doteraz nebolo overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

podať sťažnosť dozornému orgánu

Právo namietať proti spracúvaniu – dotknutá osoba má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe právnych dôvodov:

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Prevádzkovateľ poverený,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného Prevádzkovateľa alebo tretej strany.