1. Kontaktné údaje

Názov: Patron ca, s.r.o.

Sídlo/bydlisko: Korunní 129, 130 00 Praha 3

IČO: 27113078

DIČ: CZ27113078

Zapásaná: na Mestskom súde v Prahe oddiel C, vložka 97201

Telefón: 224 402 819, 724 091 241

E-mail: info@alavis.cz

Kontaktná adresa: Na Sychrově 1418/6, Praha 10

 

2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Prijímané spôsoby platby

Bankovým prevodom

Bezhotovostným prevodom na náš účet č. 3814935001/5500 vedený v Raiffeisenbank a.s.

Platobnou kartou

cez platobnú bránu Global Payments Europe (GB webpay)

Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade platby bankovým prevodom je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzatvorenej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 

3. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ pri jednotlivom tovare neuvádza inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené „na sklade“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Cena a spôsob doručenia

Kuriérna služba GLS

Cena za dodanie prepravnou službou GLS: 7,50 EUR.

Osobný odber – rezervácia v predajni (Je možné platiť iba v hotovosti alebo kartou v predajni)

Všetky naše prípravky môžete kúpiť aj v predajni Alavis a Barny’s (Na Florenci 2116/15, Praha 1), kde je možné platiť aj platobnou kartou. Predajňa má otvorené v pondelok – piatok od 9.00 do 19.00.

 

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či uskutočnenia platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť i kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14-dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predajca ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať kúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú sumu.

Odstúpiť od zmluvy je možné písomne oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy zaslanom na adresu Patron ca, s.r.o., prípadne elektronicky zaslaním e-mailu na adresu info@alavis.cz.

 

5. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku, a to písomne zaslaním reklamačného oznámenia na adresu Patron ca, s.r.o., prípadne elektronicky zaslaním e-mailu na adresu info@alavis.cz. Kupujúci by mal uviesť svoje kontaktné údaje, popis poruchy a požiadavku na dodanie nového tovaru ako spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie plynie od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak predávajúci odmietne odstrániť chybu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akosť sa predlžuje o čas od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do termínu, keď bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho, akoby šlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Predávajúci sa zaväzuje o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

Pri oprávnenej reklamácii náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

6. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej iba „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo iba „Subjekt údajov“) o tom, že:
1. Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom na spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založenej objednávkou Subjektom údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správcu podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

2. Dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektom údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

3. Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa obecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

4. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľovi doručovacej služby zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovné služby v záujme zaistenia riadneho plnenia povinností stanovených obecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje Subjektu údajov do tretích krajín, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

6. Subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak predpokladá, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

7. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ich kupujúci neodmietne.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb., o mediácii, v platnom znení ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Zb., o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na súd.

Počas trvania konania o mimosúdnom vyrovnaní sporu neplynú ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

 

8. Ostatné

Spotrebiteľom sa rozumie človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a súvisiace otázky sa riadia českým právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 8. januára 2014.